Úvodní stránka

Aktuality

Činnost

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

STANOVY

Schváleno MVČR 2.11.2004 pod č.j. VS/1-1/58 872/04-R
(verze vhodná pro tisk je
zde)

  Čl.1.
Název a sídlo

Název sdružení: ŽEHROVÁK (dále jen "sdružení"), sídlo: obec Kamenné Žehrovice,
na adrese Žilinská 17, 273 01 Kamenné Žehrovice. E-mail: zehrovak@seznam.cz

Čl.2.
Cíle a činnost sdružení

Jedná se o dobrovolné, neziskové a nepolitické sdružení občanů, které má za cíl aktivně podporovat kulturní a společenský život v Kamenných Žehrovicích, podílet se na ochraně a obnově historických památek obce a péči o životní prostředí.

Své cíle bude sdružení realizovat prostřednictvím konkrétních projektů a akcí, pro jejichž zajištění bude získávat finanční prostředky z dostupných veřejných či soukromých zdrojů.
Při své činnosti bude sdružení aktivně spolupracovat s obecním zastupitelstvem a dalšími sdruženími a spolky, které v obci či regionu působí.

Informace o své činnosti bude sdružení zveřejňovat na svých webových stránkách a alespoň stručné informace i ve Zpravodaji obce. Pro členy bez přístupu k internetu bude podle potřeby vydáván tištěný informační zpravodaj sdružení.

Čl.3.
Členství ve sdružení

Řádným členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, mladší může být přijat jako člen-junior. Podmínkou členství je souhlas se stanovami sdružení a zaplacení členského příspěvku na daný kalendářní rok. Členství vzniká na základě písemné přihlášky, dostupné na internetu (ve formátu Word, zde) nebo v sídle sdružení, po jejím schválení výborem sdružení. Členství musí být potvrzeno první následující členskou schůzí. Členský příspěvek činí 99.- Kč na rok, člen-junior platí 9.-Kč na rok. Výše členského příspěvku může být na návrh výboru upravena členskou schůzí.

Čl.4.
Práva a povinnosti členů

Člen má právo:
- volit výbor sdružení a další orgány sdružení, být volen do těchto orgánů, posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření sdružení (jen řádný člen).
- předkládat návrhy, podněty a připomínky.
- účastnit se akcí pořádaných sdružením.

Povinnosti člena jsou:
- dodržovat tyto stanovy.
- platit roční členské příspěvky.

Členství ve sdružení zaniká:
- písemným oznámením o vystoupení člena.
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení v případě, že člen vyvíjí aktivity neslučitelné s posláním sdružení.
- nezaplacením členských příspěvků sdružení ve dvou po sobě následujících letech
- úmrtím člena, zánikem sdružení.

Čl.5.
Organizační uspořádání:

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, kterou svolává výbor sdružení zpravidla jedenkrát ročně. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů.

5.1. Členská schůze
- schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov.
- volí na tříleté funkční období tří- nebo pětičlenný výbor sdružení.
- volí tříčlennou revizní komisi sdružení.
- schvaluje zprávu a činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období předkládané výborem sdružení a revizní zprávu předkládanou revizní komisí.
- schvaluje plán činnosti sdružení a jeho rozpočet na příští období.
- potvrzuje příjem člena, rozhoduje o eventuelním vyloučení člena.
- rozhoduje o zániku sdružení.

5.2. Výbor sdružení
- řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze. Volí si ze svého středu předsedu, jednoho nebo dva místopředsedy a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.
- je povinen svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů sdružení.

5.3. Revizní komise
kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. Místo revizní komise může členská schůze zvolit revizora sdružení.

5.4. Osoby zmocněné jednat jménem sdružení
Jménem sdružení jedná jeho předseda, případně jím pověřený člen výboru nebo jiný člen sdružení. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášeni sdružení, a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru sdružení. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení také pokladník sdružení.

Čl.6.
Zásady hospodaření sdružení:

- příjmy sdružení tvoří příspěvky jejích členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
- výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 2 těchto stanov.
- návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá pokladník sdružení. Hospodaření kontroluje revizní komise nebo revizor sdružení.

 

Zpět na hlavní stránku